Niezalogowany
zmień rozmiar:

Przedszkole Niepubliczne Jacek i Agatka

Adres: Boenigka 6A
10-686 Olsztyn
pokaż na mapie
Dyrektor: Julita Skrzypczyk
Strona WWW: jacekiagatka.olsztyn.pl
E-mail: jacekiagatka.ol@wp.pl

Opis oferty:Opis placówki:
​Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka” rozpoczęło swoją działalność 1 września 2005 roku  na podstawie wpisu do ewidencji działalności oświatowej. Mieści się w budynku stanowiącym własność Spółdzielni Mieszkaniowej „ Jaroty” w Olsztynie. Zlokalizowane jest na Osiedlu Pieczewo w Olsztynie. Przedszkole prowadzone jest przez Julitę Skrzypczyk.Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko- Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.W przedszkolu są trzy, jasne, estetycznie urządzone, dobrze wyposażone w zabawki i pomoce sale. Korzystamy z placu zabaw ogólnie dostępnego tj.osiedlowego, który jest ogrodzony.Przedszkole prowadzi własną kuchnię. Posiłki sporządzane są codziennie – świeże i zdrowe. Ustalane są wg kaloryczności  i zapotrzebowania energetycznego dzieci w wieku 2,5 – 6 l .  Przedszkole czynne jest od 6:30 do 17:00 codziennie od poniedziałku do piątku.
Od 1 września 2017r.
1) czas bezpłatnego nauczania , wychowania i opieki  w Przedszkolu Niepublicznym ” Jacek i Agatka” wynosi pięć godzin dziennie tj. od 7:30 – 12:30 ,
2)  opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego, czyli opłata za jedną godzinę korzystania z zajęć świadczonych przez przedszkole ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dzieci w wieku do lat 5 wyniesie nie więcej niż 1 zł.
 3) przedszkole niepubliczne prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla przedszkoli publicznychOferta:
​W  przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje . W pracy z dziećmi realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego w oparciu o programy edukacyjne. Podstawowym  celem naszego przedszkola  jest  wszechstronny  rozwój  dziecka poprzez:
– wspomaganie  i  ukierunkowanie  rozwoju  dziecka  zgodnie z   jego  potencjałem  i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społecznym, kulturowym i przyrodniczym.
Przedszkole w pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej :
1. Zapewnia opiekę  nad  zdrowiem  i  bezpieczeństwem  dziecka .
2. Umożliwia dziecku podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
3. Wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu jego do nauki szkolnej
4. Wspomaga rodzinę w rozpoznawaniu  możliwości  rozwojowych  dziecka i podjęcia wczesnej interwencji  specjalistycznej.
5. Informuje na bieżąco o postępach w rozwoju dziecka
6. Wspomaga indywidualny rozwój dziecka.
7. Uzgadnia z rodzicami  kierunek i  zakres zadań   realizowanych  w przedszkolu ( w tym zajęć dodatkowych ).
8. Zapewnianie  kontaktu  ze  środowiskiem  społecznym i  przyrodniczym.
9. Uznaje i  przestrzega prawa  dziecka.
Przedszkole umożliwia
gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy dziecka,
gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka,
zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne i inne rozwijające zdolności dzieci oraz zaspakajające ich zainteresowania,
zajęcia i zabawy przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach i uroczystościach,
opiekę w czasie odpoczynku dzieci,
zajęcia związane z realizacją programów, projektów autorskich i innowacyjnych poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego,
opiekę nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych zabaw na powietrzu,
pracę kompensacyjną umożliwiającą dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej                                          

Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z wyżywienia.

Wysokość dziennej opłaty za korzystanie z wyżywienia ustala dyrektor przedszkola.
Zajęcia dodatkowe :
​W ramach pobieranej opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ( 1zł za godz. za każde dziecko w wieku od 3-5 lat) prowadzone są zajęcia dodatkowe
Zabawy muzyczno ruchowe 2 x w tygodniu -  dz. 3-6 lat
Zajęcia teatralne 1 x w tygodniu  - dz. w wieku 5-6 lat
Język angielski 2 x w tygodniu - dzieci 3-6 lat
Gimnastyka korekcyjna 1 raz w tygodniu - dzieci 3-6 lat
Terapia logopedyczna - dz. 3-6 lat 
Teatrzyki 1 x w miesiącu - dz. 3-6 lat
Gry planszowe 1 x w miesiącu - dzieci 4 - 6 lat
Koncerty filharmonii 1 x w miesiącu 3 - 6 lat 
Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
JACEK I AGATKA dzieci 3-6 lat 2

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 138; Wersja: 9.115.296.1539 Harmonogram ID: 692;