Niezalogowany
zmień rozmiar:

SZANOWNI  PAŃSTWO

 

Zakończony został pierwszy etap rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2019/2020.

W związku z wolnymi miejscami w przedszkolach  – w okresie od 1 sierpnia od godz. 8.00 do 7 sierpnia 2019 roku do godz. 15.00  – trwać będzie postępowanie uzupełniające.

Postępowanie uzupełniające prowadzone będzie do przedszkoli które dysponują wolnymi miejscami. Dokonywane będzie  
z wykorzystaniem systemu informatycznego, strony internetowej
https://uzupelniajaca-przedszkola-olsztyn.nabory.pl

Rodzic może wybrać 3 przedszkola.

Pisemny wniosek należy złożyć tylko w przedszkolu wybranym jako pierwszy wybór.

                Terminy przeprowadzenia postępowania uzupełniającego zostały określone
w zarządzeniu nr 33 Prezydenta Olsztyna z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych  zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2019/2020 (link do zarządzenia).

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Olsztyna, niż liczba wolnych miejsc,
w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)   wielodzietność rodziny kandydata,

2)   niepełnosprawność kandydata,

3)   niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4)   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5)   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6)   samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7)   objęcie kandydata pieczą zastępczą.

(za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać po 80 punktów).

            W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria wymienione w:

   Uchwale Nr XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz
z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz.
z 2017 r. poz. 4609) – link do uchwały.

21 sierpnia 2019 roku o godz. 1400 zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola w terminie od 22 sierpnia do 26 sierpnia 2019 r. do godziny 15.00 muszą potwierdzić wolę przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.

27 sierpnia 2019 roku o godz. 1400 zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Rekrutacja ID: 146; Wersja: 9.143.304.1699 Harmonogram ID: 819;